Cơ cấu tổ chức

                                                      Mô hình tổ chức cán bộ Công ty CP Đầu tư và Xuất bản Giáo dục

 

1. Hội đồng Quản trị

 Ông Nguyễn Quốc Hồng  - Chủ tịch

 Ông Trần Minh Quốc - Ủy viên

 Bà Bùi Thị Thanh Huyền - Ủy viên

2. Ban Giám đốc

 Ông Trần Minh Quốc - Giám đốc

Điện thoại: 024 35656 456 - Fax: 024 35656 311

 Bà Bùi Thị Thanh Huyền - Phó Giám đốc

Điện thoại: 024 35656 299 - Fax: 024 35656 311 

3.Các phòng chuyên môn

- Phòng Kinh doanh

Trưởng phòng - Ông Nguyễn Mạnh Quý

Điện thoại: 024 35641 188 (106) - Fax: 024 3564 2435

Phó phòng - Ông Phạm Tất Thắng

Điện thoại: 024 35641 188 (107)

- Phòng Dự án - Thiết bị

Trưởng phòng - Ông Nguyễn Văn Giáp

Điện thoại: 024 35641 188 (105) 

Phó Phòng - Ông Vũ Khắc Phúc

Điện thoại: 024 35641 188 (105)

- Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán

Trưởng phòng - Bà Vũ Thị Kim Liên

Điện thoại: 024 35641188 (108) – 024 35656 444 

- Phòng Quản lý xuất bản - In - Kho vận

Trưởng phòng - Ông Nguyễn Đăng Hùng 

Điện thoại:  024 35641188 (111)

- Trung tâm Đào tạo Kỹ năng sống AHA

Giám đốc - Bà Bùi Thị Thanh Huyền

Điện thoại: 024 35641 188 (103)

Phó Giám đốc - Bà Chu Ngọc Quỳnh

Điện thoại: 02435656444

 

 

Thong ke