Bộ Thiết bị Toán lớp 3

Liên hệ

STT

Tên chi tiết

Số lượng

1

Thẻ chữ số từ 0 đến 9 (mỗi chữ số có 4 thẻ)

40

2

Thẻ dấu toán học + - x : <> = (mỗi dấu có 2 thẻ)

14

3

Bảng dòng kẻ do diện tích

1

4

Thẻ 100.000

1

5

Thẻ khối 10.000

10

6

Thẻ 2 chấm tròn

10

7

Thẻ 5 chấm tròn

10

8

Que tính

20

9

Khối lập phương kích thước (40x40x40)mm

4

10

Khối hộp chữ nhật kích thước (40x40x60)mm

4

11

Khối trụ phi 40mm cao 40mm

2

12

Khối trụ phi 40mm cao 60mm

2

13

Khối cầu đường kính 40mm

4

14

Khối cầu đường kính 60mm

4

15

Hình tam giác đều cạnh 40mm

6

16

Hình tam giác vuông cân có cạnh góc vuông 50mm

4

17

Hình tam giác vuông có 2 cạnh góc vuông 40mm và 60mm

2

18

Hình vuông kích thước (40x40)mm

10

19

Hình tròn đường kính 40mm

8

20

Hình chữ nhật kích thước (40x80)mm

2

21

Hình tứ giác khác nhau

4

22

Mô hình đồng hồ

1

23

Thước kẻ

1

24

Vỉ cài thẻ

1

25

Bảng cài thẻ (dùng chung)

1