Hướng dẫn tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong giáo dục mầm non

Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Vụ Giáo dục Mầm non
Khổ sách: 17 x 24 cm

Giá sản phẩm: 30.000 vnđ

Giới thiệu “ Hướng dẫn tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong giáo dục mầm non”

Thực hiện kế hoạch số 178/KH-BGDĐT ngày 16/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai Chỉ thị số 05 và Chỉ thị số 27 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn bộ tài liệu Hướng dẫn tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giáo dục mầm non đưa vào giảng dạy cho bậc học giao dục mầm non.

Bộ tài liệu giúp cán bộ quản lý, giáo viên mầm non nhận thức sâu sắc về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các tư liệu hình ảnh, truyện kể, thơ,… ca ngợi tâm gương đạo đức mẫu mực của Bác.

  • Hướng dẫn giáo viên lồng ghép, tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
  • Gợi ý một số kế hoạch giáo dục lồng ghép tích hợp nôi dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Căn cứ vào tài liệu hướng dẫn, giáo viên vận dụng, thiết kế các hoạt động chăm sóc và giáo dục phù hợp và đạt hiệu quả cao.